Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Kontrollprogram for BRSV og BCoV

(Espen Schive)
En samlet storfenæring vil høsten 2016 igangsette en felles nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré. Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram. Sammen med krav til smittebeskyttelse danner dette grunnlaget for å innføre «Helsestorfe», som vil være et kvalitetsstempel ved salg av livdyr.

Kontrollprogrammet hos melkeprodusenter. Smittsom diaré – såkalt vinterdysenteri – forårsakes av viruset Bovint Coronavirus (BCoV) og smittsom hoste forårsakes av viruset Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV). Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. I besetninger som har utbrudd av disse virussykdommene beregnes et økonomisk tap på mellom 100.000-300.000 kroner, avhengig av besetningsstørrelsen og antall smittede dyr. Smittsom hoste, såkalte luftveisinfeksjoner, står for en økende andel av antibiotika-bruken i storfeproduksjonen og det brukes i betydelig grad bredspektrede produkter. Et nasjonalt kontrollprogram vil derfor trolig være det viktigste enkelttiltaket for en ytterligere reduksjon av antibiotika-bruken i storfeholdet.

Kontrollprogrammet for smittsom hoste og diaré tar i første omgang sikte på å kartlegge smittestatus til besetningene, dvs. om besetninger er eller har vært smittet med disse to virusinfeksjonene, se figur 1. Ut fra dette håndteres dyreflyt og smitteverntiltak. Det er spesielt viktig å kjenne smittestatus hos besetninger som selger livdyr slik at smittespredning ved livdyrhandel kan forhindres.

Klassifisering av besetninger i rød, gul og grønn. Ved omsetning av livdyr er det viktig at kjøpers og selgers smittestatus er kjent for å redusere risiko for å spre virus. Grønne besetninger antas å være fri for virus og bør beskytte seg mot introduksjon av virus. Grønn status oppnår en besetning ved at det ikke påvises antistoffer i trinn 1, 2 eller 3 og besetningen oppfyller krav til Helsestorfe. Påvises antistoffer etter trinn 3 og eller at besetningen ikke oppfyller krav til Helsestorfe blir besetningen rød. Røde besetninger bør ikke ta inn dyr fra grønne på grunn av risiko for at virus i rød besetning vil gi sykdom hos dyr som kommer fra grønn besetning. Hvis analyseresultatene er usikre vil besetningen bli klassifisert som gul og det anbefales å fortsette med neste trinn 2 eller 3.

Vaksinering av ungdyr/kvigekalver vil medføre at dyr produserer antistoffer i melk og blod. Dette vil gi rød status da det ikke er mulig å skille mellom antistoffer produsert pga vaksine eller pga naturlig infeksjon.

Se faktaark i lenk under for mer informasjon